Herroepingsrecht

Herroepingsvoorwaarden

(1) Consumenten hebben recht op herroeping zoals hieronder wordt beschreven:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingsperiode bedraagt veertien dagen na de datum,

In het geval van een koopcontract: waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen heeft aangenomen;

In het geval van een contract voor meerdere goederen die u in één enkele bestelling heeft geplaatst en die afzonderlijk worden geleverd: waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft aangenomen;

In het geval van een contract voor de levering van een product in meerdere deelleveringen of stukken: waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, het laatste stuk of de laatste deellevering heeft aangenomen;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (LÖFFLER GmbH, Rosenstraße 8, 91244 Reichenschwand, fax: +49 (0) 91 51- 83 00 8-88, telefoon +49 (0) 91 51-83 00 8-0) eenduidig te informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde voorbeeldherroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving over de herroeping van dit contract door ons is ontvangen, terugbetalen. Voor een dergelijke terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; er zullen u in geen geval terugbetalingsvergoedingen in rekening worden gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat de goederen zijn geretourneerd of totdat u heeft bewezen dat u de goederen heeft teruggestuurd, naargelang hetgeen eerder is.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons over de herroeping van dit contract in kennis hebt gesteld, te retourneren of te overhandigen aan LÖFFLER GmbH Rosenstrasse 8 - D-91244 Reichenschwand - e-mail: shop@loeffler.de - Tel : +49 (0) 91 51 -83 00 8-0 - fax: +49 (0) 91 51 - 83 00 8-88. Er wordt aan die periode voldaan als u de goederen voor het einde van de periode van 14 dagen verzendt.

Wij zullen de directe kosten van terugbetaling dragen.

U bent alleen aansprakelijk voor enig waardeverlies van de goederen indien dat waardeverlies het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de toestand en het functioneren van de goederen vast te stellen.

(2) Consumenten hebben tot 31 dagen na ontvangst van de goederen vrijwillig retourrecht:

Naast het bovengenoemde wettelijke herroepingsrecht geven wij de klant een vrijwillige retourgarantie van 31 dagen na ontvangst van de goederen.

De klant kan het contract ook na afloop van de 14-daagse herroepingsperiode annuleren door de goederen binnen 31 dagen na ontvangst ervan naar ons terug te sturen (de annuleringsperiode begint op de dag van goederenontvangst), mits de goederen volledig, origineel verpakt en onbeschadigd zijn. Tijdig verzenden is genoeg om aan de annuleringsperiode te voldoen.

De goederen moeten worden teruggestuurd aan: LÖFFLER GmbH Rosenstraße 8 - D-91244 Reichenschwand.

Indien het retourneren na het verstrijken van de termijn plaatsvindt, als het product buiten het normale gebruik om is gebruikt of is beschadigd of als het product niet in de originele verpakking is teruggestuurd, behouden wij ons het recht voor om het retourneren te weigeren en geen restitutie te betalen.

De contractueel overeengekomen vrijwillige retourgarantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en aanspraken van de klant. Het wettelijke herroepingsrecht en de wettelijke garantierechten van de klant blijven onverminderd van kracht.

(3) Voor klanten die geen consument zijn conform § 1 van deze Algemene Voorwaarden wordt geen herroepingsrecht geaccepteerd.

(4) Door middel van het voorbeeldherroepingsformulier informeert de aanbieder conform de wettelijke voorschriften.

Herroepingsfomulieren

U kunt uw herroeping via onze winkel of per post direct naar ons sturen. Het bijbehorende pdf-formulier vindt u hier.